So wie wir
Sprachen: Lingala, Vietnamesisch, Deutsch
Text: Bernard Mayo, Nguyen Tanh Giang, Bettina Grotewohl/ Musik: Bernard Mayo

Towuti epai na epai
Tokutani awa, topesana loboko

Anh em ta đến từ moi nơi
Hòa cùng nhau tiếng ca vui

Ezala Afrika, Amerika,
Europa asia, bokeseni ezali te

Tay đan trong tay, tiếp bước đi lên
Cùng đoàn kết xây đựng núi sông

Il fallait toyokanaka
Il fallait tosalisana
Il fallait tolinganaka
Pe topesana maboko

So wie wir uns gut verstehen
So wie wir gemeinsam Wege gehen
So wie wir die Erde sehen
So wie wir!

So wie wir uns gut verstehen
So wie wir die Erde sehen


Bettina, Giang und Bernard